top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BEST FOR BRANDS MEDIA MEDIA

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Best for Brands Media aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Best for Brands Media van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.

 

1.2. In het navolgende wordt verstaan onder Best for Brands Media: de eenmanszaak Best for Brands Media Media, gevestigd aan Willem Beukelszoonplein 24, 2584XK te Den Haag, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80872247. Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Best for Brands Media een overeenkomst sluit, dan wel Best for Brands Media opdraagt werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te verlenen. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Best for Brands Media en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

1.3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directeur van Best for Brands Media Media dit heeft ondertekend. Wanneer de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

 

1.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Best for Brands Media schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Best for Brands Media, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 

2.1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Best for Brands Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Best for Brands Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

2.4 Indien de overeenkomst niet aan Best for Brands Media wordt verleend, heeft Best for Brands Media het recht alle kosten, die Best for Brands Media heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

 

3.1. Overeenkomsten komen schriftelijke tot stand indien door Best for Brands Media uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde werkzaamheden.

 

3.2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. Willem Beukelszoonplein 24 | 2585 EV Den Haag | aline@bestforbrands.nl KVK 80872247

| BTW NL003500637B37| IBAN ING NL25INGB0008612394| www.bestforbrands.nl

 

3.3. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Best for Brands Media niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.

 

3.4. Best for Brands Media behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Best for Brands Media pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1. Best for Brands Media, dan wel de door haar ingeschakelde partij, zal de overeenkomst naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de met de opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen. Ter zake de beoogde werkzaamheden is uitdrukkelijk sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Best for Brands Media.

 

4.2. Best for Brands Media bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Best for Brands Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Best for Brands Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan Best for Brands Media worden verstrekt.

 

4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Best for Brands Media zijn verstrekt, heeft Best for Brands Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.5. Indien door Best for Brands Media of door Best for Brands Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

4.6. Best for Brands Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Best for Brands Media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Best for Brands Media kenbaar behoorde te zijn.

 

4.7. Indien opdrachtgever Best for Brands Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

4.8 Opdrachtgever zal geen soortgelijke opdrachten verstrekken aan een ander bureau, tenzij Best for Brands Media daarmee heeft ingestemd.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 

5.1. Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig Best for Brands Media deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Best for Brands Media hieraan uitvoering wordt gegeven.

 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

 

5.3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Best for Brands Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Honorarium (tarieven)

 

6.1. Alle tarieven zijn exclusief btw.

6.2. Opdrachtgever zal de kosten van derden zoveel mogelijk rechtstreeks voldoen. Indien deze door Best for Brands Media worden voorgeschoten, is Best for Brands Media gerechtigd daarvoor een opslag te rekenen.

 

6.3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door Best for Brands Media verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijke bestede uren.

 

6.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds in omvang terugbrengt, dan is het bepaalde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

 

6.5. Best for Brands Media is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Best for Brands Media kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven die het honorarium bepalen, zoals bijvoorbeeld lonen en andere prijzen, aanmerkelijk zijn gestegen.

 

6.6. Bovendien mag Best for Brands Media het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Best for Brands Media, dat in redelijkheid niet van Best for Brands Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

6.7. Best for Brands Media behoudt zich het recht voor de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Betaling en zekerheid

 

7.1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Best for Brands Media aan te geven wijze. Reclames tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting aldus niet op.

 

7.2 Best for Brands Media behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit) betaling van het overeengekomen honorarium.

 

7.3 Indien opdrachtgever met betaling in gebreke blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege vanaf dat moment 1% rente per maand verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4. Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten- waaronder incassokosten en de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten begrepen- komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom. De enkele inschakeling van een derde door Best for Brands Media doet de verschuldigdheid ontstaan.

 

7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Best for Brands Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

7.6. Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij Best for Brands Media te worden ingediend.

Willem Beukelszoonplein 24 | 2585 EV Den Haag | aline@bestforbrands.nl| KVK 80872247| BTW NL003500637B37| IBAN ING NL25INGB0008612394| www.bestforbrands.nl

 

Artikel 8. Contractduur, opzegging, uitvoeringstermijn

 

8.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de opzegtermijn is opdrachtgever gehouden om maandelijks een bedrag te betalen gelijk aan het gemiddelde gefactureerde bedrag over (maximaal) de 12 maanden voorafgaand aan de opzegging. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd heeft Best for Brands Media tevens recht op compensatie van de winstderving over de resterende maanden tot aan het einde van de overeengekomen termijn. De (voorlopige) resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van voldoening van de facturen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

8.3. Bij tussentijdse beëindiging draagt Best for Brands Media in overleg met opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Best for Brands Media extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

8.4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en derhalve kan de overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Best for Brands Media derhalve eerste schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Reclames over verrichtte werkzaamheden

 

9.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Best for Brands Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Best for Brands Media in staat is adequaat te reageren.

 

9.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

9.3. Indien een klacht gegrond is, heeft Best for Brands Media de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 

10.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

 

10.2. Best for Brands Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

- na het sluiten van de overeenkomst Best for Brands Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 - Best for Brands Media de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;

- faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

 

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Best for Brands Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Best for Brands Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Best for Brands Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Best for Brands Media niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Best for Brands Media worden daaronder begrepen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

12.1. Best for Brands Media is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

12.2. Indien Best for Brands Media onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Best for Brands Media het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

12.3 Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en Best for Brands Media onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het declaratiebedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Te allen tijde strekt de aansprakelijkheid nooit verder dan (a) maximaal € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) en (b) het betaalde deel van het honorarium.

 

12.4. Opdrachtgever vrijwaart Best for Brands Media voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 13. Geheimhouding

 

13.1. Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij van Best for Brands Media of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Best for Brands Media volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Best for Brands Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Best for Brands Media ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Best for Brands Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 

14.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Best for Brands Media zich de rechten en bevoegdheden voor die Best for Brands Media toekomen op grond van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendom.

 

14.2. Alle door Best for Brands Media verstrekte producten en stukken, in de ruimste zin van het woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Best for Brands Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de wet anders voortvloeit.

 

14.3. Best for Brands Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Niet-overname personeel

 

15.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens met toestemming van Best for Brands Media, medewerkers van Best for Brands Media of van ondernemingen waarop Best for Brands Media ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding.

 

Artikel 16. Vervaltermijn

 

16.1. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens Best for Brands Media, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Best for Brands Media kan aanwenden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 

17.1 Op alle verbintenissen hoe ook genaamde is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

bottom of page