top of page

Privacybeleid

Best for Brands respecteert de privacy van haar websitebezoekers, met name hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij samen een beleid voor volledige transparantie opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.


Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.


Met het voortdurende bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij hebben voorzien in een andere methode om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna "website") www.bestforbrands.nl.

 2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de verwerkingsverantwoordelijke" genoemd): Best for Brands Media, gevestigd aan de Willem Beukelszoonplein 24, 2584 XK Den Haag, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: xxx .


Artikel 2 – Toegang tot de website


De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult afzien van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 – Inhoud van de website 


Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van alle of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is ten strengste verboden. Het feit dat de voor de verwerking verantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch van een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.


Artikel 4 – Beheer van de website


Met het oog op een goed beheer van de site kan de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, onderbreken, te verminderen of af te wijzen

 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette

 • de website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De voor de verwerking verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

 2. De voor de verwerking verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures die tegen u worden aangespannen:

 • door het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn

 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

 1. De controller is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u of derden of uw apparatuur heeft geleden, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van eventuele latere (juridische) actie tegen de controller.

 2. Indien de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, heeft hij recht op (her)claimen van alle latere schade van u.


Artikel 6 – Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s).

 2. Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').

 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.


Artikel 7 – Uw informatierechten

 1. Op grond van artikel 13, lid 2, sub b AVG, heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.

 2. U deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op hello@purposepath.nl.

 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en vermeld het adres waar we contact met u kunnen opnemen.

 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u een antwoord van ons.

 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.


Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van een wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt vermoed en waarvoor de autoriteiten de door de inzamelaar verzamelde persoonsgegevens verlangen, zullen zij aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen.

 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde kenmerken van de website, zal de voor de verwerking verantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens de verplichte aard van deze informatie aangeven.


Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U commerciële aanbiedingen ontvangen van de verzamelaar. Als u ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: aline@bestforbrands.nl.

 2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(en) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.


Artikel 10 – Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.


Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst bij het bezoeken van onze website. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of van welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

– Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën van mensen anders bij het targeten van advertenties. Trackingcookies verwerken meestal persoonsgegevens.

 1. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerd Google Analytics (analytische cookie)

Google Analytics (analytische cookie)

Adobe (analytische cookie)

Facebook (tracking cookie)

Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq


Artikel 12 – Aangeboden beelden en producten


U geen rechten ontlenen aan de beelden die bij een aangeboden product op onze website horen.


Artikel 13 – Toepasselijk recht


Deze voorwaarden zijn geregeld in het Nederlandse recht. De rechtbank in het district waar de verzamelaar zijn standplaats heeft, is als enige bevoegd indien er een geschil over deze voorwaarden kan ontstaan, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 – Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf u contact opnemen met: Aline Akkerman, aline@bestforbrands.nl

bottom of page